វត្ថុអតិថិជន

Distributor

ស៊ុតតុបតែងមុខ —អ្នកចែកចាយ

Agent

ម្សៅផាត់មុខ ——ភ្នាក់ងារ

Wholesaler

ស៊ុត និងម្សៅផាត់មុខ —អ្នកលក់ដុំ

Middleman

ម្សៅទ្រនាប់ស៊ីលីកុន ——ឈ្មួញកណ្តាល

Trader

ស៊ុត​សម្រស់​មិន​ប្រើ​ជ័រ —ពាណិជ្ជករ

End customer

ជក់ផាត់មុខ ——អតិថិជនបញ្ចប់