ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

Product testing

ការធ្វើតេស្តផលិតផល

សំដៅលើការសាកល្បងផលិតផលដោយម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍ បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដាររបស់អតិថិជន។

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

សំដៅទៅលើផលិតផលចូលទៅក្នុងផលិតផលដែលបានបញ្ចប់ មុនពេលចែកចាយការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយ ផលិតផលដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចត្រូវបានដឹកជញ្ជូន។

Quality Control
Inspection Declaration

សេចក្តីថ្លែងការណ៍អធិការកិច្ច

សំដៅលើការត្រួតពិនិត្យចៃដន្យចុងក្រោយនៃផលិតផល មុនពេលវាត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់គយ ហើយលុះត្រាតែវាបំពេញតាមស្តង់ដារនាំចេញ ទើបវាអាចត្រូវបានចេញផ្សាយ។