វត្ថុធាតុដើម

Cosmetic Egg

ស៊ុតគ្រឿងសំអាង៖ មិនមែនជ័រ

SILICONE TRANSPARENT POWDER PUFF

ម្សៅថ្លា ស៊ីលីកុនៈ ស៊ីលីកុន

Make-Up Powder Puff

ម្សៅផាត់មុខ៖ មិនមែនជ័រ

Make-Up Brush

ជក់ផាត់មុខ៖ ផលិតផលធ្វើពីឈើ ជក់ មិនមែនជ័រ

Make-Up Box

ប្រអប់តុបតែងមុខ៖ ផលិតផលដែកអ៊ីណុក ក្រដាស អេប៉ុង

Make-Up Powder Puff-2

ម្សៅផាត់មុខ : ជ័រ, មិនមែនជ័រ, អេប៉ុង, ថង់ក្រណាត់